Thứ ba, 24/10/2017 | 16:12 GMT+7 - Xem: 99,163 |

Thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ thực hiện từ năm 2018 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn ký thuật” và dự án “Thúc đẩy hoạt động Năng suất và Chất lượng”

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 01/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2806/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2018 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-BKHCN ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và kinh phí nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2017 thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”,

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thực hiện từ năm 2018 thuộc dự án “Xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật”, dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Phụ lục kèm theo).

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 04.37911615; 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Website liên quan