Thứ tư, 12/04/2006 | 11:34 GMT+7 - Xem: 70,880 |

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá là cơ quan trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì và phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và ghi nhãn hàng hoá.

2. Đề xuất, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Tham gia hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật và các chính sách, quy định trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lư­ợng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá; đề xuất những biện pháp cần thiết để thực hiện đúng pháp luật quy định.

4. Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc chỉ định các tổ chức kiểm tra chất lượng, các tổ chức dịch vụ kỹ thuật tham gia phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng và hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

5. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hoá theo qui định của pháp luật.

6. Phối hợp trong công tác thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo sự  phân công của Tổng cục trưởng.

7. Thu, quản lý và sử dụng phí, lệ phí kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa.

9. Tổ chức đào tạo, tập huấn, h­ướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

10. Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền quảng bá, và hợp tác quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và ghi nhãn hàng hóa theo quyết định của Tổng cục trưởng.

11. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động, tài chính, tài sản và hồ sơ, tài liệu của Cục theo quy định của Tổng cục và quy định của Nhà nước.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Liên hệ: 

Cục trưởng: Trần Quốc Tuấn

Địa chỉ: 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà nội

Fax: 049427418

E.mail: cucqlclhh@fpt.vn; cucqlclhh@tcvn.gov.vn  

 

  TT

Chức vụ – Tên bộ phận

Điện thoại 

E-mail

1

Cục trưởng

024.39428309

tranquoctuan@tcvn.gov.vn

tuan_262@yahoo.com.vn

2

Phụ trách Phòng Nghiệp vụ pháp chế

024.39427419

nvphapche@tcvn.gov.vn

nvphapche@fpt.vn

 

4

Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

024.39427421

024.39427416

qlclhhlt@tcvn.gov.vn

qlclhhlt@fpt.vn

5

Phụ trách Phòng Quản lý chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

024.39428308

qlclhhxnk@tcvn.gov.vn

6

Phụ trách Phòng Quản lý ghi nhãn hàng hoá

024.39427694

qlghinhan@tcvn.gov.vn

ghinhanhh@fpt.vn

7

Phụ trách Phòng Kế hoạch- Tài chính

024.39427420

khtccuc@tcvn.gov.vn

tcktcuc@fpt.vn

8

Trưởng Phòng Hành chính- Tổng hợp

024.39427415

hcthcuc@tcvn.gov,vn

 

9

Quản trị

024.39427422

   

10

Văn thư

024.9427409

cucqlclhh@tcvn.gov.vn

cucqlclhh@fpt.vn  

 

 CHI CỤC MIỀN TRUNG  

Địa chỉ: 174 Bạch Đằng – TP Đà Nẵng

Fax: 0511-817580

E-mail: ccqlclhhmt@yahoo.com; ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn  

 

TT

Chức vụ – Tên bộ phận

Điện thoại

E.mail

1

Phụ trách                  

0236.3834472

phanngoccuong@tcvn.gov.vn 

 

2

Chi cục phó

02361.3843070

nguyentattrong@tcvn.gov.vn

 

3

Phòng Hành chính – Tổng hợp

0236.3822388

ccqlclhhmt@tcvn.gov.vn

4

Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

 

ktclhhltmt@tcvn.gov.vn

3

Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá Xuất nhập khẩu

 

ktclhhxnkmt@tcvn.gov.vn

 

CHI CỤC MIỀN NAM  

Địa chỉ: 64-66 Mạc Đĩnh Chi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh

Fax: 08-8297407

E-mail: qlclhh_mn@vnn.vn; ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn  

 

TT

Chức vụ – Tên bộ phận

Điện thoại 

                  E.mail

1

Phụ trách         

028.38296390

leconghan@tcvn.gov.vn

 

2

Phó Chi cục trưởng

028.38241141

phamhuucat@tcvn.gov.vn 

 

3

Phòng Hành chính- Tổng hợp

028.38297407

ccqlclhhmn@tcvn.gov.vn

 

4

Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường

 

ktclhhltmn@tcvn.gov.vn

5

Phòng Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu

 

ktclhhxnkmn@tcvn.gov.vn

 

 

 

Website liên quan