Thứ năm, 31/03/2016 | 15:04 GMT+7 - Xem: 24,944 |

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII

Ngày 23/3/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ về việc tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, các quy định của pháp luật liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thời gian từ ngày 25/3/2016 đến hết ngày 22/5/2016.

Đặc biệt, tập trung thông tin, tuyên truyền về các nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; ngày bầu cử, quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử... Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; đấu tranh chống lại các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc về cuộc bầu cử và các hành động vi phạm pháp luật trong việc đề cử, ứng cử, vận động bầu cử, các vi phạm về quyền bầu cử, ứng cử của công dân...

I. Toàn văn các văn bản luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII được đăng tải tại các tệp đính kèm. 

1. Bộ luật dân sự (Luật số: 91/2015/QH13)
2. Bộ luật tố tụng dân sự (Luật số: 92/2015/QH13)
3. Bộ luật hình sự (Luật số: 100/2015/QH13)
4. Bộ luật tố tụng hình sự (Luật số: 101/2015/QH13)
5. Luật tố tụng hành chính (Luật số: 93/2015/QH13)
6. Bộ luật hàng hải Việt Nam (Luật số: 95/2015/QH13)
7. Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Luật số: 87/2015/QH13)
8. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự (Luật số: 99/2015/QH13)
9. Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Luật số: 94/2015/QH13)
10. Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (Luật số: 98/2015/QH13)
11. Luật trưng cầu ý dân (Luật số: 96/2015/QH13)
12. Luật an toàn thông tin mạng (Luật số: 86/2015/QH13)
13. Luật kế toán (Luật số: 88/2015/QH13)
14. Luật thống kê (Luật số: 89/2015/QH13)
15. Luật khí tượng thủy văn (Luật số: 90/2015/QH13)
16. Luật phí và lệ phí (Luật số: 97/2015/QH13)
 
II.Toàn văn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, các văn bản liên quan đến công tác bầu cử được đăng tải tại các tệp đính kèm.
 
Các văn bản khác: 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/huong-toi-bau-cu-dbqh-hdnd-2016.aspx

http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx?nam=2015

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/trangchu

 

 

Website liên quan