VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - LUẬT | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
21/11/2007
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
29/06/2006
 
VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - CHÍNH PHỦ | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
01/08/2007
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
31/12/2008
Quyết định ban hành "Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa"
15/04/2010
Sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
03/08/2009
Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
19/07/2013
 
VĂN BẢN QPPL VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - BỘ KH&CN | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
20/03/2009
Thông tư 02/2014/TT-BKHCN sửa đổi Điều 2 Quyết định 04/2008/QĐ-BKHCN về "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy; do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
01/06/2014
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội đ
12/03/2012
Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về điều kiện, thủ tục xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân
03/04/2009
Thông tư liên tịch quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy
28/02/2013
Thông tư quy định định mức kinh tế - Kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
25/05/2017
Thông tư Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
08/04/2009
Hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
08/04/2009
Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ
27/06/2017
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về yêu cầu, trình tự, thủ tục đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp
30/06/2011
Trang 1/4
 
Thông tư ban hành QCVN | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Quyết định ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy ( hủy Điều 2 )
28/04/2008
Thông tư Về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em”
26/06/2009
Thông tư Về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học ( bỏ Khoản 1.1, phạm vi điều chỉnh, gạch đầu dòng thứ nhất; Khoản 1.3.2, giải thích từ ngữ; Khoản 2.1.2, chỉ tiêu số 6 Quy chuẩn kỹ th
30/09/2009
 

Website liên quan