Giới thiệu Tổng cục TCĐLCL

Văn phòng Tổng cục

(17/08/2015)

Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (gọi tắt là Văn phòng Tổng cục) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lư­ợng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Lãnh đạo Tổng cục và của các tổ chức trực thuộc Tổng cục theo chư­ơng trình, kế hoạch công tác của Tổng cục; quản lý công tác pháp chế, văn th­ư, l­ưu trữ, đầu tư­ xây dựng cơ bản, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị dự toán cấp 3 và hành chính quản trị của Văn phòng Tổng cục.

Vụ Tổ chức cán bộ

(17/08/2015)

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo, bồi d­ưỡng, kỷ luật và chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Tổng cục.

Vụ Kế hoạch Tài chính

(17/08/2015)

Vụ Kế hoạch Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà nư­ớc về công tác kế hoạch và tài chính - kế toán trong phạm vi Tổng cục.

Vụ Hợp tác quốc tế

(31/07/2015)

Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất l­ượng có chức năng tham mư­u, giúp Tổng cục tr­ưởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động hợp tác quốc tế của Tổng cục.

Vụ Pháp chế - Thanh tra

(26/05/2015 - Sửa: 17/08/2015)

Vụ Pháp chế- Thanh tra là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tổ chức thực hiện công tác pháp chế;...

Giới thiệu chung

(20/05/2015 - Sửa: 08/10/2015)

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tiêu chuẩn, đo luờng, chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Hệ thống Chi cục TCĐLCL

(19/05/2015)

Danh bạ các Chi cục TCĐLCL

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

(18/05/2015 - Sửa: 31/07/2015)

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy là tổ chức trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l­ường Chất l­ượng, có chức năng tham m­ưu, giúp Tổng cục trư­ởng thực hiện quản lý nhà n­ước về hoạt động đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Trang 1/2

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan