Thứ ba, 29/12/2015 | 09:55 GMT+7 - Xem: 60,217 |

Giới thiệu về Hoạt động quản lý đo lường

Hoạt động đo lường là một trong những hoạt động đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước. Ðo luờng là một quá trình đánh giá định luợng một đại luợng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong giao dịch kinh tế và dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Quản lý đo lường là việc xây dựng và ứng dụng các cơ sở khoa học, kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và kinh tế - xã hội để đạt được tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo với chi phí ít nhất. Xét trên phạm vi cả nước, chủ thể của Quản lý đo lường chính là cơ quan hành chính cao nhất của đất nước, là Chính phủ và đối tượng của quản lý đo lường là toàn bộ các hoạt động đo lường. Để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường trong cả nước, hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường ở nước ta hiện nay gồm Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Mục tiêu của hoạt động quản lý nhà nước về đo lường là nhằm đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của các phép đo với chi phí ít nhất xét trên phạm vi cả nước. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến mục tiêu này như quy định đơn vị đo lường pháp định, thiết lập hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường... trở thành những nhiệm vụ rất quan trọng của quản lý nhà nước về đo lường.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra của hoạt động quản lý đo lường, chúng ta đã xây dựng một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường khá đầy đủ bao gồm: Luật Đo lường; Nghị định 86/2012/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. Ngoài ra, các Bộ, Ngành có liên quan, các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cũng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn cụ thể nhằm triển khai tốt hoạt động đo lường trong phạm vi quản lý được phân công.

Các hoạt động quản lý đo lường chính được thực hiện bao gồm:

- Quản lý, tổ chức và thực hiện việc thiết lập, duy trì, bảo quản, sử dụng các chuẩn đo lường quốc gia trong lĩnh vực được phân công;

- Quản lý, tổ chức và thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

- Hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng hệ thống chuẩn đo lường của Bộ, ngành, địa phương;

- Chứng nhận chuẩn công tác, chất chuẩn; chỉ định tổ chức thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường;

- Chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

- Phê duyệt mẫu phương tiện đo sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu;

- Thanh tra, kiểm tra nhà nước về đo lường;

- Quản lý, tổ chức và thực hiện việc chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

Website liên quan