Xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Các trang web hướng dẫn về đăng ký phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm an toàn sản phẩm tiêu dùng trước khi xuất sang thị trường Hoa Kỳ

(18/12/2008)

An accreditation scope of an applicant laboratory may reference appropriate test methodologies for determining total lead content in paint.

Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies on Updated Principles for Risk Analysis

(17/12/2008)

Federal agencies take a variety of actions to improve public health, safety, and the environment.

CPSC Announces New Service For Vietnamese Suppliers Of Consumer Products Exported To The United States

(15/12/2008)

CPSC Announces New Service For Vietnamese Suppliers Of Consumer Products Exported To The United States

Tổng quan về CPSC

(15/12/2008)

Sản phẩm nhập khẩu là thiết yếu cho nền kinh tế Hoa Kỳ và là nguồn thu quan trọng cho nền kinh tế xuất khẩu.

Các Nguyên Tắc Cho Việc Ðánh Giá Rủi Ro

(15/12/2008)

Các cơ quan ban ngành nên sử dụng thông tin khoa học tốt nhất và được thu thập một cách hợp lý nhất để đánh giá các rủi ro đối với sức khỏe, sự an toàn, và môi trường.

Who is Responsible for Consumer Product Safety in the United States

(15/12/2008)

Responsible for Consumer Product Safety functions of the Federal Government

Đạo Luật Cải Thiện An Toàn Sản Phẩm Tiêu Dùng năm 2008

(15/12/2008)

Thử Nghiệm Bắt Buộc và bởi Bên Thứ Ba đối với Một Số Sản Phẩm cho Trẻ Em Bài thuyết trình này được nhân viên CPSC soạn, chưa được Ủy Ban xem xét hay phê chuẩn và có thể không phản ảnh quan điểm của Ủy Ban

Nhiệm Vụ và các Chức Năng Quan Trọng của các Khoa Học Phòng Thí Nghiệm (LS)

(15/12/2008)

Tiến hành công tác thử nghiệm và đánh giá cho việc Bảo đảm Tuân hành để hỗ trợ cho các biện pháp cấm lưu hành sản phẩm, thu hồi, và các hành động chấn chỉnh, và cung cấp sự hỗ trợ kế tiếp theo cần thiết.

A US Act on consumer product safety standards and other safety requirements for children's products

(10/12/2008)

On January 3rd, 2008, at the Second Session One Hundred Tenth Congress of the United States of America issued an Act to establish consumer product safety standards and other safety requirements for children's products and to reauthorize and modernize the Consumer Product Safety Commission.

Memorandum of Understanding concerning product safety between the CPSC and STAMEQ

(18/11/2008)

Memorandum of Understanding concerning product safety between the Consumer Product Safety commisson of the United States of America and the Directorate for Standards and Quality of the Socialist Republic of Vietnam.

Trang 1/2

Database

Related Links