Thứ năm, 27/08/2015 | 14:35 GMT+7 - Xem: 68,557 |

Tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức nào?

Có 2 cách áp dụng: áp dụng trực tiếp và áp dụng gián tiếp
- Áp dụng trực tiếp là tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng mà không thông qua một tài liệu trung gian nào khác
- Áp dụng gián tiếp là tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác (văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật ..) có viện dẫn tiêu chuẩn quốc gia đó.

Website liên quan