Các câu hỏi mới nhất

Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn - HACCP là gì? áp dụng thế nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Trần Văn Hùng
. Email: tranhungv@gmail.com
- Nội dung:
Xin cho biết HCCP là gì? các bước triển khai áp dụng? Xin cám ơn!
+ Mở nội dung trả lời

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?
+ Mở nội dung trả lời

Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?
+ Mở nội dung trả lời

Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
+ Mở nội dung trả lời

Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia
+ Mở nội dung trả lời

Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?
+ Mở nội dung trả lời

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?
+ Mở nội dung trả lời

Tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức nào?
+ Mở nội dung trả lời

Tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện áp dụng, nhưng nó sẽ bắt buộc khi nào?

(27/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện áp dụng, nhưng nó sẽ bắt buộc khi nào?
+ Mở nội dung trả lời

Trình tự, thủ tục gửi đề xuất được thực hiện như thế nào?

(26/08/2015)
Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Trình tự, thủ tục gửi đề xuất được thực hiện như thế nào?
+ Mở nội dung trả lời

Xin mời gửi câu hỏi

- Các mục có dấu * là bắt buộc phải điền
- Nội dung câu hỏi nếu phù hợp sẽ được chúng tôi trả lời và đăng trên trang Hỏi - Đáp.