Tiêu chuẩn hóa

Hoạt động quản lý về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

(13/08/2015)

Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật là công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, thương mại; thúc đẩy doanh nghiệp quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội

Hỏi đáp về TCVN và QCVN

(02/06/2015 - Sửa: 13/08/2015)

Thông tin về hoạt động Mã số Mã vạch

(02/06/2015 - Sửa: 12/08/2015)

Dự thảo TCVN/QCVN lấy ý kiến

(02/06/2015 - Sửa: 14/08/2015)

Danh mục TCVN/QCVN

(02/06/2015 - Sửa: 13/08/2015)

Danh sách ban kỹ thuật

(02/06/2015 - Sửa: 12/08/2015)

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan