Văn bản QPPL về thanh tra - Quốc hội | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Luật Khiếu nại
11/11/2011
Luật Tố cáo
11/11/2011
Luật Xử lý vi phạm hành chính
20/06/2012
Luật Tiếp công dân
25/11/2013
Luật Phòng, Chống tham nhũng
29/11/2005
Luật Thanh tra
2010
 
Văn bản QPPL về thanh tra - Chính phủ | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Nghị định quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
09/02/2012
Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ
20/12/2013
Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
4/7/2011
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
17/6/2013
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
26/6/2014
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại
3/10/2012
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo
03/10/2012
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
19/7/2013
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
22/09/2011
 
Văn bản QPPL về thanh tra - Bộ KHCN | Vào trang tra cứu chung
Số hiệuTên văn bảnNăm BH
Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghi định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn , đo lường và chất lượng sản phẩm,hàng hóa.
01/07/2014
 

Website liên quan