Đánh giá sự phù hợp

Hoạt động quản lý chất lượng

(20/08/2015)

Công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK lần đầu tiên được quy định tại Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa năm 1990 và do các cơ quan nhà nước thực hiện. Việc kiểm tra chất lượng hàng hóa XNK được tiến hành đối với các hàng hóa thuộc danh mục phải kiểm tra do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành trên cơ sở thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan.

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan