Quy hoạch - kế hoạch lĩnh vực tiêu chuẩn hoá

Quy hoạch phát triển hệ thống TCVN đến năm 2020

(22/10/2015)

Quy hoạch phát triển hệ thống TCVN đến năm 2020.

Kế hoạch xây dựng TCVN/QCVN

(08/06/2015 - Sửa: 12/08/2015)

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan