Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật [Hỏi - Đáp]

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành để nhằm mục đích gì?

Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Sản phẩm, hàng hóa gắn dấu hợp quy (CR) có ý nghĩa là gì?

Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Chi cục TCĐLCL có những trách nhiệm cụ thể gì trong hoạt động của mình liên quan đến xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Cơ quan nào có trách nhiệm trong việc hướng dẫn doanh nghiệp tại địa phương áp dụng tiêu chuẩn quốc gia

Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Các yêu cầu đối với một tiêu chuẩn cơ sở?

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo các phương pháp nào?

Tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức nào?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tổ chức, cá nhân có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc gia theo phương thức nào?

Tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện áp dụng, nhưng nó sẽ bắt buộc khi nào?

(27/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Tiêu chuẩn quốc gia là tự nguyện áp dụng, nhưng nó sẽ bắt buộc khi nào?

Trình tự, thủ tục gửi đề xuất được thực hiện như thế nào?

(26/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Trình tự, thủ tục gửi đề xuất được thực hiện như thế nào?

Cơ quan nào ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ban hành khi nào?

(26/08/2015)

Thông tin người gửi:
- Họ tên:Vụ Tiêu chuẩn
. Email: bantieuchuan@tcvn.gov.vn
- Nội dung:
Cơ quan nào ban hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ban hành khi nào?

Trang 1/2

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan