Thứ năm, 02/11/2017 | 11:03 GMT+7 - Xem: 99,699 |

Thông báo về việc Tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia 712 thực hiện từ năm 2018 (lần 2)

Căn cứ Quyết định 1882/QĐ-BKHCN ngày 19/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2018,

           Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo về việc tuyển chọn (lần 2) tổ chức, cá nhân chủ trì 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 2 Chương trình quốc gia Năng suất Chất lượng sung thực hiện từ năm 2018 như sau:

           (1) Nhiệm vụ:Nhân rộng áp dụng công cụ Lean Six Sigma vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

           (2) Nhiệm vụ:Nhân rộng áp dụng công cụ Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) vào doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

           (3) Nhiệm vụ:Nhân rộng áp dụng công cụ Mô hình nhóm huấn luyện (TWI) vào các doanh nghiệp Việt Nam năm 2018

1. Phương thức tuyển chọn:

Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

2. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 17/12/2017. Hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 17/12/2017./.

Tệp đính kèm:

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.

Website liên quan