Thứ năm, 20/08/2015 | 14:04 GMT+7 - Xem: 82,085 |

Ban điều hành Chương trình

Ngày 15/01/2016 , Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân đã ký Quyết định số 48/QĐ-BKHCN về việc thay đổi, bổ sung thành viên Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Danh sách Ban Điều hành theo Quyết định này gồm:

 1.                  Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban.
 2.                  Trần Việt Thanh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban.
 3.                  Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Phó Trưởng ban.
 4.                  Đào Đình Tân, Vụ trưởng Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường, Bộ KH&ĐT - Thành                      viên.
 5.                  Nguyễn Trường Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính - Thành                      viên.
 6.                  Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ - Bộ Công Thương - Thành viên.
 7.                  Phạm Đồng Quảng , Phó Vụ trưởng Vụ KHCN - Môi trường - Bộ TNMT - Thành viên
 8.                  Lê Xuân Công, Vụ trưởng Vụ KHCN - Bộ TT và Truyền thông - Thành viên
 9.                  Nguyễn Công Thịnh - Vụ trưởng Vụ KHCN Môi trường - Bộ XD -Thành viên
 10.                  Trần Quang Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải - Thành viên.
 11.                  Trần Thị Oanh, Phó Cục trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế - Thành viên.
 12.                  Hoàng Văn Anh, Phó Trưởng ban- Ban Hội viên và Đào tạo Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Thành viên
 13.                 Trần Đức Thắng,  Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Tổng cục TCĐLCL - Thành viên Thư ký.         

 Quyết định số 48/QĐ-BKHCN ngày 15/01/2016