Thứ năm, 28/04/2016 | 12:11 GMT+7 - Xem: 22,454 |

Thông báo về việc tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc Dự án 2. “Thúc đẩy hoạt động NS và CL

Căn cứ các Quyết định số 941- 946/QĐ-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Dự án 2. Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2017,

            Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Phương thức tuyển chọn, giao trực tiếp:

Phương thức tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/52014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN nêu trên.

(Chi tiết các văn bản xem tại Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ).

2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp:

Hồ sơ được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo các Thông tư nêu trên.

3. Nơi nộp hồ sơ; thời hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp được gửi theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua bộ phận văn thư của Tổng cục).

Thời hạn cuối cùng nhận nhận hồ sơ là 17 giờ 00 ngày 30/5/2016. Các hồ sơ gửi theo đường bưu điện được tính theo dấu đến của Bưu điện Hà Nội chậm nhất là ngày 30/5/2016.

Tệp đính kèm:

-         Quyết định 941/QĐ-BKHCN; 942/QĐ-BKHCN; 943/QĐ-BKHCN; 944/QĐ-BKHCN; 945/QĐ-BKHCN; 946/QĐ-BKHCN.

-         Phụ lục các Quyết định.

Trong quá trình xây dựng hồ sơ, nếu có vướng mắc xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Tel: 04.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn)./.

Website liên quan