Phổ biến pháp luật

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(27/03/2017)

Ngày 03/02/2017; 17/02/2017 và 07/3/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

(24/03/2017)

Ngày 27/12/2016 và 30/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Chính phủ ban hành Nghị định mới về thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ

(23/03/2017)

Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ.

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ

(16/03/2017)

Ngày 8/3/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Công văn về việc hướng dẫn triển khai Nghị định số 105/2016/NĐ-CP

(14/03/2017)

Ngày 20/02/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có công văn số 312/TĐC-ĐL về việc hướng dẫn triển khai nghị định số 105/2016/NĐ-CP gửi các đơn vị.

Bổ sung máy móc, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

(01/03/2017)

Ngày 28/12/2016, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 53/2016/TT-BLĐTBXH về Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2017.

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

(06/02/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 3987/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị điện và điện tử

(17/01/2017)

Ngày 15/12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN về ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thiết bị điện và điện tử.

Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015, TCVN ISO 14001:2015 và tiêu chuẩn liên quan

(05/01/2017)

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015. Các tiêu chuẩn này được chấp nhận và hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015. Để đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức đã và đang áp dụng TCVN ISO 9001:2008 và TCVN ISO 14001:2010, trên cơ sở tham khảo Hướng dẫn chung về việc chuyển đổi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015...

25 hàng hóa bắt buộc phải công bố hợp quy

(23/12/2016)

Ngày 06/12/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Trang 1/82

Chuyên mục

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong các nội dung đào tạo và tư vấn sau, nội dung nào các doanh nghiệp VN sẽ cần hơn ?

Website liên quan