Thứ năm, 16/03/2017 | 15:01 GMT+7 - Xem: 6,890 |

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 1/1/2017 của Chính phủ

Ngày 8/3/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 307/QĐ-TĐC về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết 01/NQ-CP  ngày 1/1/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Định kỳ hàng tháng các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong Báo cáo tháng của đơn vị, gửi Văn phòng Tổng cục để tổng hợp vào Báo cáo tháng của Tổng cục gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Xem chi tiết: Quyết định số 307/QĐ-TĐC.

Website liên quan