Thứ tư, 05/07/2017 | 10:45 GMT+7 - Xem: 5,326 |

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 07/12/2016, 13/6/2017 và 21/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 1536/QĐ-BKHCN (13/6/2017)

  1. TCVN 11792:2017 Xe điện bốn bánh – Yêu cầu kỹ thuật chung

Quyết định 1628/QĐ-BKHCN (21/6/2017)

  1. TCVN 11710:2017 Nhựa đường – Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng xoay
  2. TCVN 11711:2017 Nhựa đường – Thử nghiệm xác định ảnh hưởng của nhiệt và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng

Quyết định 3888/QĐ-BKHCN (07/12/2016)

  1. TCVN 11647:2016     Chất hoạt động bề mặt. Alkan sulfonat kỹ thuật. Xác định tổng hàm lượng alkan monusulfonat bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp
  2. TCVN 11648:2016     Chất hoạt động bề mặt. Alkan sulfonat kỹ thuật. Xác định tổng hàm lượng alkan monusulfonat
  3. TCVN 11649:2016     Chất hoạt động bề mặt. Amin béo ethoxylat kỹ thuật. Phương pháp phân tích
  4. TCVN 11650:2016     Chất hoạt động bề mặt anion. Xác định đặc tính dòng chảy sử dụng nhớt kế quay
  5. TCVN 11651:2016     Chất hoạt động bề mặt anion. Xác định độ tan trong nước

 Xem chi tiết các Quyết đinh.

 

Website liên quan