Thứ tư, 05/07/2017 | 12:03 GMT+7 - Xem: 5,782 |

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Ngày 30/6/2016 và 13/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 4177/QĐ-BKHCN(30/12/2016)

 1. TCVN 8273-2:2009    Động cơ đốt trong kiểu pittông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 2: Cơ cấu chuyển động chính
 2. TCVN 8273-3:2009    Động cơ đốt trong kiểu pittông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 3: Xupáp, dẫn động trục cam và cơ cấu chấp hành

Quyết định 1537/QĐ-BKHCN (13/6/2016)

 1. TCVN 6474-1:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 1: Phân cấp
 2. TCVN 6474-2:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 2: Tải trọng môi trường và cơ sở thiết kế
 3. TCVN 6474-3:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 3: Yêu cầu kỹ thuật
 4. TCVN 6474-4:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 4: Hệ thống neo buộc định vị
 5. TCVN 6474-5:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 5: Hệ thống công nghệ
 6. TCVN 6474-6:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 6: Hệ thống xuất và nhập dầu/khí
 7. TCVN 6474-7:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 7: Lắp đặt, kết nối và chạy thử
 8. TCVN 6474-8:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 8: Kiểm tra trong khai thác
 9. TCVN 6474-9:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật kho chứa nổi. Phần 9: Những quy định cụ thể
 10. TCVN 6475-1:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 1: Quy định chung
 11. TCVN 6475-10:2007  Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 10: Chống ăn mòn và bọc gia tải
 12. TCVN 6475-11:2007  Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 11: Lắp đặt
 13. TCVN 6475-12:2007  Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 12: Hàn
 14. TCVN 6475-13:2007  Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 13: Kiểm tra không pháp huỷ
 15. TCVN 6475-2:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 2: Phân cấp hệ thống đường ống biển
 16. TCVN 6475-3:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 3: Đánh giá để cấp lại giấy chứng nhận
 17. TCVN 6475-4:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 4: Nguyên tắc thiết kế
 18. TCVN 6475-5:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 5: Cơ sở thiết kế
 19. TCVN 6475-6:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 6: Tải trọng
 20. TCVN 6475-7:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 7: Chỉ tiêu thiết kế
 21. TCVN 6475-8:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 8: ống
 22. TCVN 6475-9:2007    Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống biển. Phần 9: Các bộ phận đường ống và lắp ráp

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

Quyết định 4182/QĐ-BKHCN (30/12/2016)

 1. TCVN 11635-1:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 1: Vòng găng tiết diện chữ nhật làm bằng gang đúc
 2. TCVN 11635-2:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Vòng găng tiết diện chữ nhật làm bằng thép
 3. TCVN 11636:2016     Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng tiết diện lưỡi cạo làm bằng gang đúc
 4. TCVN 11637-1:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 1: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng gang đúc
 5. TCVN 11637-2:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng gang đúc
 6. TCVN 11637-3:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 3: Vòng găng tiết diện hình chêm làm bằng thép
 7. TCVN 11637-4:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 4: Vòng găng tiết diện nửa hình chêm làm bằng thép
 8. TCVN 11638:2016     Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng dầu
 9. TCVN 11639-2:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 2:  Vòng găng dầu lò xo xoắn có chiều dầy nhỏ làm bằng gang đúc
 10. TCVN 11639-3:2016  Động cơ đốt trong. Vòng găng. Phần 3:  Vòng găng dầu lò xo xoắn làm bằng thép
 11. TCVN 11640:2016     Động cơ đốt trong. Vòng găng. Vòng găng dầu tổ hợp
 12. TCVN 11641-1:2016  Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thiết bị khởi động bằng tay. Phần 1: Yêu cầu an toàn và phương pháp thử
 13. TCVN 11641-2:2016  Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thiết bị khởi động bằng tay. Phần 2: Phương pháp thử góc ngắt
 14. TCVN 8273-2:2016    Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 2: Cơ cấu chuyển động chính
 15. TCVN 8273-3:2016    Động cơ đốt trong kiểu pít tông. Thuật ngữ về các bộ phận và hệ thống. Phần 3: Xupáp,  truyền động trục cam và cơ cấu chấp hành

Quyết định 1538/QĐ-BKHCN (13/6/2017)

 1. TCVN 6474:2017 Kho chứa nổi – Phân cấp và giám sát kỹ thuật
 2. TCVN 6475:2017 Hệ thống đường ống biển – Phân cấp và giám sát kỹ thuật

Xem chi tiết Quyết định hủy, Quyết định công bố

Website liên quan